Privacy Policy

Wie we zijn

Ons websiteadres is: https://www.POYNTING.tech

Privacybeleid

Naam van het bedrijf POYNTING Antennas (Pty) Ltd Datum van de laatste wijziging Mei 2022 Link www.POYNTING.tech

Introductie

POYNTING Antennas (Pty) Ltd doet er alles aan om de privacy van de persoonlijke informatie van de gebruikers van de website te beschermen. Het doel van dit beleid is om deze toewijding aan te tonen en u te informeren over de principes volgens welke POYNTING Antennas (Pty) Ltd de van u ontvangen persoonlijke informatie verwerkt. Dit privacybeleid voldoet aan de privacydoelstellingen en -principes die zijn vastgelegd in de Protection of Personal Information Act, 4 van 2013 (hierna “POPIA” genoemd) en de Verordening (EU) 2016/679 – bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” genoemd). Dit privacybeleid kan op elk moment worden bijgewerkt door POYNTING Antennas (Pty) Ltd. De datum van de meest recente herziening zal op deze pagina verschijnen. POYNTING Antennas (Pty) Ltd raadt u aan hier regelmatig naar terug te verwijzen. Houd er rekening mee dat door het vakje aan het einde van dit privacybeleid aan te vinken, u POYNTING Antennas (Pty) Ltd toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Definities

“Persoonlijke informatie” betekent informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende, natuurlijke persoon, en waar deze van toepassing iscable, een identificeerbare, bestaande rechtspersoon gevestigd in Zuid-Afrika, inclusief, maar niet beperkt tot:
 1. Informatie met betrekking tot ras, geslacht, geslacht, zwangerschap, burgerlijke staat, nationale, etnische of sociale afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, welzijn, handicap, religie, geweten, geloof, cultuur, taal en geboorte van de persoon;
 2. Informatie met betrekking tot de opleiding of het medische, financiële, strafrechtelijke of arbeidsverleden van de persoon;
 3. Elk identificatienummer, symbool, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, locatie-informatie, online identificatie of andere specifieke toewijzing aan de persoon;
 4. De biometrische informatie van de persoon;
 5. De persoonlijke meningen, opvattingen of voorkeuren van de persoon;
 6. Correspondentie verzonden door de persoon die impliciet of expliciet een privé- of vertrouwelijk karakter heeft of verdere correspondentie die de inhoud van de oorspronkelijke correspondentie zou onthullen;
 7. De opvattingen of meningen van een ander individu over de persoon; En
 8. De naam van de persoon als deze voorkomt bij andere persoonlijke informatie met betrekking tot de persoon of als de openbaarmaking van de naam zelf informatie over de persoon zou onthullen, ontvangen door POYNTING Antennas (Pty) Ltd van welke partij dan ook in welk formaat dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, papier en mondeling;
‘Website’ betekent https://POYNTING.tech.

Wanneer verzamelt POYNTING Antennas (Pty) Ltd uw persoonlijke gegevens?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd verzamelt persoonlijke informatie wanneer u: • onze website bezoekt en er doorheen bladert; en • Communicatie versturen of een offerte indienen via onze Website.

Welke persoonlijke informatie verzamelt POYNTING Antennas (Pty) Ltd over u?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd beschouwt alle informatie die u direct of indirect zou kunnen identificeren als persoonlijke informatie. POYNTING Antennas (Pty) Ltd verzamelt voornamelijk de volgende persoonlijke informatie: • Door u bekendgemaakte informatie over uw identiteit, in het bijzonder uw volledige naam, contactnummer, e-mailadres, land en provincie; • Jouw voorkeuren; • Uw IP-adres of informatie over hoe uw apparaat door onze website navigeert. De hierboven beschreven informatie wordt elektronisch verzameld door middel van cookies of wordt vrijwillig door u verstrekt. U kunt het cookiegebruik onafhankelijk bepalen via uw browserinstellingen.

Waarom worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Persoonlijke informatie wordt hoofdzakelijk verwerkt voor de volgende doeleinden: • Beheer van de Website; • Klantrelatiebeheer (nieuwsbrieven, enquêtes, enz.), waarvan de verwerking afhankelijk is gesteld van uw goedkeuring; • Om met u te communiceren over zaken waarover u contact heeft gevraagd; • Marktanalyse en timing (profilering op basis van uw voorkeuren en interesses, analyses tijdens het navigeren door de Website, statistieken, rapportage, etc.); • Het beheren van uw verzoeken (klachten, recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van persoonlijke informatie, enz.). POYNTING Antennas (Pty) Ltd mag alle over u verzamelde informatie verzamelen, onderhouden, opslaan, compileren, delen of openbaar maken, met inachtneming van de volgende bepalingen: • POYNTING Antennas (Pty) Ltd zal persoonlijke informatie alleen vrijgeven zonder uw toestemming als dit nodig is om dit doen ter voldoening aan een verplichting die de wet hem oplegt; • In alle andere gevallen zal POYNTING Antennas (Pty) Ltd uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken, tenzij u daarmee instemt; • U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om POYNTING Antennas (Pty) Ltd te verzoeken de verzamelde gegevens te corrigeren als deze onvolledig zijn of fouten bevatten; en • POYNTING Antennas (Pty) Ltd mag alle informatie verzamelen, gebruiken en delen die geen betrekking heeft op een specifiek individu. POYNTING Antennas (Pty) Ltd bezit en behoudt alle rechten op niet-persoonlijke statistische informatie verzameld en samengesteld door POYNTING Antennas (Pty) Ltd.

Maakt POYNTING Antennas (Pty) Ltd uw persoonlijke gegevens bekend?

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen is bedoeld voor POYNTING Antennas (Pty) Ltd en moet worden gecommuniceerd aan een derde partij die is gekozen vanwege hun expertise en betrouwbaarheid en die namens ons en op onze aanwijzing optreedt (bijvoorbeeld IT-leveranciers en agenten in andere landen). POYNTING Antennas (Pty) Ltd geeft deze derden toestemming om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor zover dat nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten en we streven ernaar ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens altijd worden beschermd. Deze derde partijen zullen zich in Zuid-Afrika bevinden of, als ze zich buiten Zuid-Afrika bevinden, zal POYNTING Antennas (Pty) Ltd ervoor zorgen dat de Persoonlijke Informatie hetzelfde niveau van gegevensbescherming krijgt onder de AVG en POPIA. In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat:
 • Het land heeft een wet die adequate bescherming biedt;
 • Er bestaat een overeenkomst tussen POYNTING Antennas (Pty) Ltd en de ontvanger van de Persoonlijke Informatie die adequate bescherming biedt;
 • U stemt in met de overdracht; of
 • De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een offerte door POYNTING Antennas (Pty) Ltd in het kader van een contract tussen u en POYNTING Antennas (Pty) Ltd.
Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan lokale autoriteiten indien vereist door de AVG of POPIA of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de lokale regelgeving. POYNTING Antennas (Pty) Ltd zal zich inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijk verzoek of een dergelijke wettelijke verplichting.

Hoe zal POYNTING Antennas (Pty) Ltd de informatie over u beschermen?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd streeft ernaar passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico's, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Informatie te behouden en, in het bijzonder, om te voorkomen dat deze wordt gewijzigd, beschadigd of beschadigd. doorgegeven aan ongeautoriseerde partijen. Dit kan praktijken omvatten zoals het bewaren van uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall, de overdracht van gevoelige informatie met behulp van een Secure Sockets Layer (SSL), interne beoordelingen van onze praktijken en ons privacybeleid en de implementatie van fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen onbevoegde toegang.

Wat is het beleid ten aanzien van minderjarigen?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd verzamelt of verwerkt niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar.

Wat is het cookiesbeleid van POYNTING Antennas (Pty) Ltd?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd maakt gebruik van cookies op de website en biedt u de mogelijkheid om de toegang tot de website door cookies te accepteren of te weigeren.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd streeft ernaar uw persoonlijke gegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor het vervullen van het doel waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en POPIA. Als algemene regel geldt: • Uw gegevens worden drie jaar bewaard vanaf de datum van verzameling of na het laatste contact of het einde van de commerciële relatie, tenzij u zich daartegen verzet. Aan het einde van deze periode van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te informeren of u al dan niet berichten van ons wilt blijven ontvangen. Indien u geen duidelijk positief antwoord geeft, worden uw gegevens verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de AVG en POPIA; • Gegevens die nodig zijn om een ​​recht of een contract te bewijzen of indien ze worden bewaard in overeenstemming met een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd in overeenstemming met de wet.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u hiermee akkoord gaat en ons uw e-mailadres verstrekt, kunt u van ons nieuwsbrieven ontvangen met artikelen over onze producten en/of bedrijfsgerelateerde zaken. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze mailinglijsten door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres of door de link ‘uitschrijven’ te volgen die in elk van onze e-mails staat. U hebt het recht om persoonlijke informatie over u in te zien, te corrigeren, te beperken, u daartegen te verzetten en deze te verwijderen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens ook op elk gewenst moment intrekken. U wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk één maand na uw verzoek geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Wij behouden ons echter het recht voor om niet te reageren op kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken. Als uw persoonlijke gegevens worden misbruikt, kunt u een klacht indienen bij de informatieregulator via e-mail: [e-mail beveiligd] als u zich in Zuid-Afrika bevindt, de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit als u zich binnen de Europese Unie bevindt, of de gelijkwaardige autoriteit in het land waar u woonachtig bent. Neem contact op met POYNTING Antennas (Pty) Ltd als u vragen of opmerkingen heeft in verband met dit privacybeleid.

Uitleg van termen

De termen die wij gebruiken komen overeen met de definitie van art. 4 AVG (https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/).

Algemene informatie

Controller Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is: POYNTING Antennas (Pty.) Ltd. Unit 4, N1 Industrial Park, Landmarks Ave 0157, Samrand South Africa Tel: +27 12 657 0050 [e-mail beveiligd] www.POYNTING.tech

Verzoeken om gegevensbescherming

U kunt alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of de uitoefening van uw hieronder genoemde rechten per e-mail, fax of post richten aan het volgende adres / aan onze functionaris voor gegevensbescherming: POYNTING Antennas (Pty.) Ltd. Unit 4, N1 Industrieel park, Landmarks Ave 0157, Samrand Zuid-Afrika Tel: +27 12 657 0050 [e-mail beveiligd] www.POYNTING.tech

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Soorten gegevens die worden verwerkt Op onze website verzamelen en verwerken wij inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers, faxnummers, postadres), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, aangeklikte links, interesse in inhoud, toegangstijden, toegangslocaties), inhoudsgegevens (bijv. opmerkingen, tekstinvoer, foto's, video's) en meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, browserinformatie, IP-adressen). Categorieën van betrokkenen De personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn alle bezoekers en gebruikers van onze website. Doel van de verwerking Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website in offerte om met u te communiceren en u te informeren (bijvoorbeeld contact- en andere vragen, nieuwsbrieven) en indien nodig om statistieken uit te voeren, bereikmetingen en analyses te doen (bijvoorbeeld met marketing en analyse tools), zodat we de inhoud en functies beter kunnen ontwerpen en optimaliseren, de website technisch kunnen beheren en optimaliseren en beveiligingslekken kunnen dichten. Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken alleen persoonsgegevens als wij daartoe op grond van een wettelijke grondslag gerechtigd zijn. Hieronder zullen we deze rechtsgrondslagen afzonderlijk benoemen. Voor het overige hebben wij altijd het recht om persoonsgegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (zie artikel 6, lid 1, 1, onder a), artikel 7 AVG), als wij verplicht zijn contractuele of precontractuele verplichtingen na te komen. verplichtingen (zie Art. 6 Paragraaf 1 S.1 lit. b AVG), wanneer we aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen (zie Art. 6 (1) 1 (c) AVG) of wanneer we onze legitieme belangen vrijwaren (zie Art. 6 ( 1) 1 (f) AVG). Ontvanger van persoonsgegevens Soms geven wij persoonsgegevens door aan contractverwerkers of andere derde partijen (bijvoorbeeld hostingbureaus etc.) waarmee wij samenwerken. Wij hebben het recht om dit te doen als de betrokkene hiermee heeft ingestemd (zie art. 6, lid 1, 1, onder a), art. 7 AVG), als we daarmee aan contractuele of precontractuele verplichtingen voldoen (zie art. 6 ( 1) 1 (b) AVG), als we daarmee aan een wettelijke verplichting voldoen (zie artikel 6 (1) 1 (c) AVG) of als we onze legitieme belangen beschermen (zie artikel 6 (1) 1 (f) ) AVG). Met contractverwerkers sluiten wij een zogenaamde contractverwerkingsovereenkomst af in overeenstemming met Art. 28 AVG, volgens welke zij zich er ook toe verbinden de gegevensbescherming na te leven. hosting Deze website wordt gehost op de servers van WP Engine. De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor het leveren van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken ten behoeve van de exploitatie van deze website. De wettelijke basis voor het gebruik van de hostingdiensten is de bescherming van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische en veilige werking van onze website (zie artikel 6 (1) 1 (f) AVG). Onze hostingprovider verwerkt hiervoor persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard zolang daar een doel voor is. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Integratie van diensten en inhoud van derden Binnen onze website maken wij gebruik van inhoud of serviceaanbiedingen van derden op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website in overeenstemming met artikel 6 (1) 1 (f) AVG) in offerte om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen, te integreren (hierna uniform “inhoud” genoemd). Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van dergelijke inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Om deze inhoud weer te geven is daarom het IP-adres nodig. We doen ons uiterste best om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbeacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixeltags kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, en aan dergelijke informatie worden gekoppeld. uit andere bronnen. Verwerking van persoonsgegevens in derde landen Als gegevens van ons naar een derde land worden overgedragen, bijvoorbeeld omdat wij daar dienstverleners opdracht geven, hebben wij het recht om dit te doen als de betrokkene toestemming heeft gegeven (zie art. 6, lid 1, 1, onder a), art. 7 AVG), als we daarmee aan contractuele of precontractuele verplichtingen voldoen (zie artikel 6 (1) 1 (b) AVG), als we daarmee aan een wettelijke verplichting voldoen (zie artikel 6 (1) 1 (c) AVG) of als we onze legitieme belangen vrijwaren (zie Art. 6 (1) 1 (f) AVG). Een derde land is elk land buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de overdracht van gegevens naar derde landen zorgen wij ervoor dat art. 44 en volgende. AVG, bestaande garanties of bevindingen van de EU met betrekking tot een adequaat niveau van gegevensbescherming in het derde land, en het sluiten van eventuele noodzakelijke overeenkomsten, bijvoorbeeld standaardcontractbepalingen. Versleutelde overdracht van uw gegevens Alle persoonlijke gegevens die u op onze website invoert en naar ons verzendt, worden op onze website gecodeerd met behulp van de modernste technologie. Daarnaast beveiligen wij onze website en bijbehorende IT-systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw persoonsgegevens door onbevoegden. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden van de webserver Op basis van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 (f) AVG verzamelen wij de volgende gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde webserver-logbestanden): – IP-adres van de gebruiker – Naam van de bezochte website – Bestand, datum en tijd van toegang – hoeveelheid verzonden gegevens (Body Bytes Sent) – browsertype en -versie – opgeroepen URL / subpagina – referrer-URL (eerder bezochte website) – user agent – ​​besturingssysteem van de gebruiker De gegevens worden gebruikt voor statistische analyse met het oog op de werking , beveiliging en optimalisatie van de website. Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld ter opheldering van gevallen van fraude/misbruik) worden de gegevens bewaard binnen het kader van de wettelijke voorschriften. Als een langere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden, worden de gegevens pas verwijderd nadat de zaak definitief is opgehelderd. Verwijdering/beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken. Daarnaast slaan wij uw gegevens alleen op als dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld 6 jaar volgens § 257 (1) HGB en 10 jaar volgens § 147 (1) AO voor commerciële en zakelijke brieven, facturen, aanbiedingen enz.). Na stopzetting van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen worden de gegevens geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen conform art. 17, 18 AVG. Uw rechten als betrokkene U heeft te allen tijde en kosteloos recht op toegang tot informatie en een kopie van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen (zie artikel 15 AVG). U heeft het recht om onjuist opgeslagen gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie art. 16 AVG). Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (zie Art. 18 AVG) en het recht om uw gegevens te laten wissen (zie Art. 17 AVG). Het verwijderen van uw gegevens is niet mogelijk als wij verplicht zijn de gegevens te blijven bewaren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of op grond van andere wettelijke bewaarplichten. In plaats van uw gegevens te verwijderen, blokkeren wij deze. Bovendien heeft u het recht om de bij ons opgeslagen gegevens terug te eisen en deze aan een ander bedrijf over te dragen of door ons te laten overdragen (zie art. 20 AVG). U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben (zie artikel 21 AVG). U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben (zie artikel 7, lid 3 AVG). Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het bovenstaande adres voor vragen over gegevensbescherming. Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (zie artikel 77 AVG).

Cookies

Bovendien worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee specifieke informatie over het apparaat kan worden opgeslagen op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone). Ze worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van websites te verbeteren (bijvoorbeeld opslag van inloggegevens), om statistische gegevens over het websitegebruik te verzamelen en voor analyses om de website te verbeteren. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. U kunt de opslag van alle of slechts bepaalde cookies voorkomen door uw browser in de beveiligingsinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen in de browser worden verwijderd. In deze gevallen kan het gebruik van de website echter beperkt zijn. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies: – Tijdelijke (tijdelijke) cookies – Persistente (permanente) cookies Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit of uitlogt. Dit omvat met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Beide soorten cookies kunnen van ons zijn (vervolgens “first-party cookies”) of van derden (“third-party cookies”). Deactivering/bezwaar tegen cookies U kunt doorgaans bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor doelgroepmeting en reclamedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) en bovendien via de Amerikaanse website (https://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). Bovendien kan de opslag van cookies worden voorkomen door de beveiligingsinstellingen van uw browser in te stellen. Het kan echter voorkomen dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Deze mogelijkheden zijn van toepassing op alle hieronder genoemde cookies, die wij voor deze website gebruiken.

Contactformulier

Wanneer u per e-mail, telefoon of post/via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, naam) door ons verwerkt om uw vragen te beantwoorden, terug te bellen of te sturen je informatiemateriaal. Wij hebben het recht om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 (b) AVG. Gebruikersgegevens kunnen ook worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of in vergelijkbare databases. Wij verwijderen alle gegevens nadat opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij een nieuwsbrief aan, waarin wij maandelijks informeren over producten en onze service. Voor het versturen van de nieuwsbrief verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de gegevensverwerking. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische redenen). Uw e-mailadres (verplicht veld) is voldoende om u te abonneren op de nieuwsbrief. Optioneel kunt u ook uw naam invullen om een ​​gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen. Om te verifiëren dat er daadwerkelijk een registratie heeft plaatsgevonden door de eigenaar van het geregistreerde e-mailadres, maken wij gebruik van de “double opt-in”-procedure. Hiervoor ontvangt u na het versturen van uw e-mailadres een bevestigingsmail van ons, waarin u uw aanmelding voor de nieuwsbrief moet bevestigen door op een link te klikken. Pas na deze bevestiging wordt u opgenomen in de distributielijst van de nieuwsbrief. Als bewijs voor ons registreren wij de aanmelding voor de nieuwsbrief, het versturen van de bevestigingsmail en de ontvangst van de gevraagde bevestiging. Het tijdstip van registratie en bevestiging en uw IP-adres worden opgeslagen. Ook wijzigingen in uw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd. Verdere gegevens worden niet verzameld. Alle verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de verzending van de nieuwsbrief. De gegevens worden opgeslagen gedurende de periode waarin u zich abonneert op onze nieuwsbrief en worden verwijderd na het afmelden voor de nieuwsbrief, tenzij wettelijke bewaarplichten een langere opslag vereisen. Daarnaast mogen wij de gegevens na het uitschrijven voor de nieuwsbrief maximaal drie jaar bewaren om aan te tonen dat wij toestemming hebben gegeven. Voorafgaande verwijdering is op verzoek mogelijk, op voorwaarde dat u tegelijkertijd het bestaan ​​van een eerdere toestemming bevestigt. Ook deze procedures worden vastgelegd. De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming conform art. 6, lid 1, 1, onder a), art. 7 AVG in combinatie met § 107 (2) TKG of op basis van de wettelijke toestemming overeenkomstig § 107 (2) en (3) TKG. De wettelijke basis voor het loggen van de bovengenoemde gegevens is de bescherming van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 (f) AVG. Intrekking voor nieuwsbriefabonnement U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende afmeldlink. U kunt zich ook te allen tijde rechtstreeks op deze website afmelden of uw wens kenbaar maken via bovengenoemde contactmogelijkheid. Verzending via MailMerge365 De nieuwsbrief wordt verzonden door de mailingserviceprovider MailMerge365, een nieuwsbriefmailingplatform van het softwarebedrijf in Tallinn, Estland – Sol Inventum (https://solinventum.com/#privacy) (de makers van MailMerge365). PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN Wanneer u MailMerge365 gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we, terwijl u door MailMerge365 bladert, informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Sites hebben verwezen, en informatie over hoe u omgaat met MailMerge365. We noemen deze automatisch verzamelde informatie ‘Apparaatinformatie’. We verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:
 • "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatiecode bevatten. Voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen, gaat u naar https://www.allaboutcookies.org.
 • “Logbestanden” houden acties bij die plaatsvinden op de Sites en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzings-/exitpagina’s en datum-/tijdstempels.
 • “Webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de Sites bladert.
Wanneer u een account aanmaakt bij MailMerge365 (met uw Microsoft Office365-account om te authenticeren) verzamelen wij bepaalde informatie van u, waaronder uw naam, organisatie, functietitel, e-mailadres en telefoonnummer. We noemen deze informatie ‘Accountinformatie’. Wanneer u campagnes aanmaakt en/of verzendt met MailMerge365, bewaren wij de campagne-informatie (de spreadsheetgegevens), de inhoud van uw e-mail (inclusief eventuele bijlagen) en informatie over het gedrag van de ontvanger (openen, klikken op links, uitschrijven) voor de hoeveelheid tijd die aan uw abonnement is toegewezen. We noemen deze informatie ‘Campagne-informatie’. Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over ‘Persoonlijke Informatie’, hebben we het gezamenlijk over Apparaatinformatie, Accountinformatie en Campagne-informatie. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? We gebruiken de accountgegevens die we verzamelen in het algemeen om uw ervaring te personaliseren en met u te communiceren. Wanneer u in overeenstemming bent met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, kunt u informatie of advertenties verstrekken met betrekking tot onze producten of diensten. We gebruiken de accountgegevens en campagnegegevens die we verzamelen om u te helpen e-mails te verzenden namens u en om de rapportagefunctionaliteit in ons product te bieden. We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen bij het screenen op potentiële risico's en fraude (in het bijzonder uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze Sites te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten browsen en omgaan met de Sites, om te adverteren (incl. retargeting) en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen). UW PERSOONSGEGEVENS DELEN We delen uw persoonlijke gegevens met derden om ons te helpen uw persoonlijke gegevens te gebruiken, zoals hierboven beschreven. Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen om te voldoen aan de toepasselijke eisencabwet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie die we ontvangen, of om op andere wijze onze rechten te beschermen. GEDRAGSADVICE Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw persoonlijke informatie om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work. U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties door: Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door de opt-out-portal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: https://optout.aboutads.info/. NIET TRACEREN Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling en het gebruik van onze site niet wijzigen wanneer we een Do Not Track-signaal van uw browser zien. JOUW RECHTEN Als u een Europese inwoner bent, heeft u recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u een Europese inwoner bent, merken wij bovendien op dat we uw informatie in offerteaanvragen verwerken om contracten die we mogelijk met u hebben te vervullen (bijvoorbeeld als u een offerte maakt via de Sites), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa worden overgedragen, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten. DATARETENTIE Wanneer u via de Sites een offerte plaatst, bewaren wij uw offerte-informatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt ​​deze informatie te verwijderen. Wanneer u onze dienst gebruikt, slaan wij campagnegegevens op (inclusief maar niet beperkt tot e-mailadressen, e-mailinhoud, open- en kliktrackinggegevens, afmeldingen enz.) voor de duur van uw account. Wanneer u uw account verwijdert, worden alle gepersonaliseerde gegevens of campagnegegevens die aan uw account zijn gekoppeld, verwijderd. WIJZIGINGEN We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd tussen aanhalingstekens bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. NEEM CONTACT OP Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op [e-mail beveiligd] of per post met behulp van de hier verstrekte gegevens.

Trackingtools

Google Tag Manager Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee we tags en codefragmenten op onze website snel en eenvoudig kunnen bijwerken. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags vanuit één interface kunnen beheren. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonlijke informatie. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Indien uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft deze uitgeschakeld voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder meer worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van online advertenties en sociale kanalen te meten, om remarketing en targeting in te zetten en om onze website te testen en te optimaliseren. Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar de browser van de gebruiker verzonden. Het bevat instructies over welke tags moeten worden geactiveerd. Meer informatie over Google Tag Manager vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de&topic=2574304&ctx=topic&visit_id=0-636625104013641252-4131606024&rd=2. U kunt het privacybeleid van Google bekijken op: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de or https://policies.google.com/privacy?hl=de. Voor meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google kunt u terecht op: https://policies.google.com/?hl=de. LinkedIn Analytics Wij maken op onze website gebruik van “LinkedIn Analytics”, een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna: “LinkedIn”). LinkedIn Analytics bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. LinkedIn Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Voor dit doel is in deze website de LinkedIn Insight-tag ingebed, die een verbinding tot stand brengt met de LinkedIn-server, op voorwaarde dat u deze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account. Wij gebruiken LinkedIn Analytics voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze website te analyseren en om individuele functies en aanbiedingen, evenals de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Door het gebruikersgedrag statistisch te evalueren, kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Dit is ook ons ​​legitieme belang bij de verwerking van bovengenoemde gegevens door de derde partij. De wettelijke basis is art. 6 (1) 1 (f) AVG. U kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat LinkedIn de bovengenoemde informatie verzamelt door een opt-out-cookie in te stellen op een van de volgende gelinkte websites: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Als u bent ingelogd bij LinkedIn, kunt u zich op elk moment afmelden voor het verzamelen van deze informatie door deze link te volgen: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en heeft zich daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. Meer informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming vindt u op de volgende website: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Google-weblettertypen

Deze website maakt gebruik van scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken met lettertypen van de aanbieder Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, (“Google Fonts”, https://www.google.com/webfonts/) om de inhoud van de website grafisch aantrekkelijk weer te geven. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in het kader van deze toepassing is de bescherming van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische en veilige werking van onze website (zie artikel 6 (1) 1 (f) AVG). In het kader van deze applicatie roept de browser van de gebruiker die onze website bezoekt automatisch de server van Google op, die zich doorgaans in de VS bevindt. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en heeft zich daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). De Google-lettertypen worden vervolgens naar het geheugen (cache) van de browser overgebracht om ze voor weergave te kunnen gebruiken. Als de browser Google Fonts of toegang niet ondersteunt, wordt de tekst op onze website in een standaardlettertype weergegeven. Bovendien worden bij het oproepen van de Google-server de volgende gegevens verzameld en opgeslagen: naam van de gebruikte browser, versie van de browser, website van waaruit de aanvraag is gestart, besturingssysteem van de gebruiker, schermresolutie van de gebruiker, IP-adres van de gebruiker, taalinstellingen van de browser of het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem. Deze gegevens, die in verband met het paginaverzoek naar Google worden verzonden, worden naar bronspecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com verzonden. Er worden geen cookies op uw apparaten opgeslagen. De door Google opgeslagen gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens die mogelijk worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van andere Google-diensten zoals Gmail. U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen niet van de servers van Google worden geladen (bijvoorbeeld door add-ons zoals NoScript (www.noscript.net) of Ghostery voor de Firefox-browser (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ghostery/). Ook kunt u hier uw advertentievoorkeuren voor Google-applicaties instellen: https://adssettings.google.com/authenticated. Meer informatie over de Google Fonts-bibliotheek vindt u hier: https://fonts.google.com/about or https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy. Het privacybeleid van bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/intl/de-DE/privacy/ or https://policies.google.com/privacy/update?hl=de.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van kaarten van Google Maps van de aanbieder Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 (1) 1 (b) AVG, omdat de gegevens nodig zijn om het door de gebruiker gevraagde kaartmateriaal weer te geven en om onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website te vrijwaren in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 (f) AVG. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers, in het bijzonder IP-adressen en locatiegegevens. Deze gegevens worden doorgaans verwerkt op de servers van Google in de VS. Bij deze verwerking is onze samenwerking met Google gebaseerd op een contract inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid in overeenstemming met Art. 26 AVG. Deze is hier te vinden: https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/. De overdracht van gegevens kan doorgaans worden voorkomen in de instellingen van uw apparaat of browser. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en heeft zich daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Hier kunt u uw advertentievoorkeuren met betrekking tot de diensten van Google aanpassen: https://adssettings.google.com/authenticated.

YouTube

Deze website integreert YouTube-video's. De exploitant van de betreffende plug-ins is Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, of YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in het kader van deze toepassing is de bescherming van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website (zie artikel 6 (1) 1 (f) AVG). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor weet YouTube welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toeschrijven. Je kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen bij je YouTube-account. Wanneer een YouTube-video wordt gelanceerd, gebruikt YouTube cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag. Als u cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld, hoeft u zich geen zorgen te maken over deze cookies bij het bekijken van YouTube-video's. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in uw browser blokkeren. U heeft ook de mogelijkheid om een ​​opt-out-cookie in te stellen: https://adssettings.google.com/authenticated. Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube kunt u het privacybeleid raadplegen op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Links naar sociale media

Op onze website linken wij naar social media kanalen. De volgende opmerkingen over sociale-mediadiensten moeten vanuit dit gezichtspunt worden gelezen. Koppelen aan Facebook Wij onderhouden een bedrijfspagina (fanpage) op Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, tussen offertes om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen te informeren over onze diensten. Vanaf onze website kunt u door middel van een doorverwijzing onze Facebookpagina bereiken. Hierbij wordt echter duidelijk gemaakt dat wij op onze website geen sociale plug-in van Facebook gebruiken. Bij een bezoek aan onze website worden daarom geen gebruikersgegevens naar de Facebook-servers verzonden. Pas wanneer de gebruiker door middel van een link op de pagina's van Facebook komt, worden de gegevens naar hun servers doorgestuurd. Bij een bezoek aan onze site op Facebook zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van Facebook van toepassing. Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers, op voorwaarde dat zij met ons communiceren binnen Facebook, bijvoorbeeld door artikelen op onze Facebook-pagina te schrijven of ons daar berichten te sturen. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Meer informatie over gegevensbescherming op Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/ Link naar Twitter Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers hun gunsten ten aanzien van de inhoud kunnen uiten, de auteurs van de inhoud kunnen vertellen of zich kunnen abonneren op onze artikelen. Als de gebruikers lid zijn van het platform Twitter, kan Twitter de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige gebruikersprofielen. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-out: https://twitter.com/personalization . Link naar Youtube Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst YouTube, aangeboden door Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, worden geïntegreerd. Dit kan inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers hun favorieten met betrekking tot de inhoud of de auteurs van de inhoud kunnen uiten of zich kunnen abonneren op onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het platform YouTube, kan YouTube de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacybeleid: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
POYNTING DEKRA-zegel ISO 9001
Ons Bedrijf
Vertaal de site
© POYNTING 1997 - 2024 | Ontworpen en ontwikkeld door POYNTING Antennas (Pty) Ltd
Producten vergelijken