Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.POYNTING.tech

Polityka prywatności

Nazwa firmy POYNTING Antennas (Pty) Ltd Data ostatniej zmiany maj 2022 Link www.POYNTING.tech

Wprowadzenie

POYNTING Antennas (Pty) Ltd zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych użytkowników Witryny. Celem tej polityki jest wykazanie tego zaangażowania i poinformowanie Cię o zasadach, zgodnie z którymi POYNTING Antennas (Pty) Ltd przetwarza otrzymane od Ciebie Dane Osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z celami i zasadami prywatności zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 4 z 2013 r. (zwanej dalej „POPIA”) oraz Rozporządzeniu (UE) 2016/679 – ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”). Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana w dowolnym momencie przez POYNTING Antennas (Pty) Ltd. Data ostatniej wersji będzie widoczna na tej stronie. POYNTING Antennas (Pty) Ltd sugeruje regularne odwiedzanie tej witryny. Należy pamiętać, że zaznaczając pole na końcu niniejszej Polityki prywatności, upoważniasz firmę POYNTING Antennas (Pty) Ltd do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Definicje

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osobie fizycznej oraz tam, gdzie ma to zastosowaniecable, możliwa do zidentyfikowania, istniejąca osoba prawna z siedzibą w Republice Południowej Afryki, w tym między innymi:
 1. Informacje dotyczące rasy, płci, płci, ciąży, stanu cywilnego, pochodzenia narodowego, etnicznego lub społecznego, koloru skóry, orientacji seksualnej, wieku, zdrowia fizycznego lub psychicznego, dobrego samopoczucia, niepełnosprawności, religii, sumienia, przekonań, kultury, języka i narodziny osoby;
 2. Informacje dotyczące wykształcenia lub historii medycznej, finansowej, kryminalnej lub zawodowej danej osoby;
 3. Dowolny numer identyfikacyjny, symbol, adres e-mail, adres fizyczny, numer telefonu, informacje o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne szczególne przypisanie do osoby;
 4. Dane biometryczne danej osoby;
 5. Osobiste opinie, poglądy lub preferencje danej osoby;
 6. Korespondencja wysyłana przez osobę, która w sposób dorozumiany lub wyraźny ma charakter prywatny lub poufny lub dalsza korespondencja, która ujawniałaby treść korespondencji pierwotnej;
 7. Poglądy lub opinie innej osoby na temat tej osoby; I
 8. Imię i nazwisko osoby, jeśli pojawia się wraz z innymi danymi osobowymi dotyczącymi tej osoby lub jeśli samo ujawnienie imienia i nazwiska ujawniłoby informacje o tej osobie, otrzymane przez POYNTING Antennas (Pty) Ltd od dowolnej strony w dowolnym formacie, w tym między innymi: elektroniczne, papierowe i werbalne;
„Strona internetowa” oznacza https://POYNTING.tech.

Kiedy POYNTING Antennas (Pty) Ltd zbiera Twoje dane osobowe?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd zbiera Dane Osobowe, gdy: • Odwiedzasz i przeglądasz naszą Stronę Internetową; oraz • Wyślij wiadomość lub złóż ofertę za pośrednictwem naszej Strony internetowej.

Jakie dane osobowe zbiera o Tobie POYNTING Antennas (Pty) Ltd?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd uważa wszystkie informacje, które mogą Cię bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, za Dane Osobowe. POYNTING Antennas (Pty) Ltd będzie gromadzić głównie następujące dane osobowe: • Ujawnione przez Ciebie informacje na temat Twojej tożsamości, w szczególności Twoje imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, kraj i prowincja; • Twoje preferencje; • Twój adres IP lub informacje o tym, w jaki sposób Twoje urządzenie porusza się po naszej Witrynie. Informacje szczegółowe powyżej gromadzone są w formie elektronicznej przy użyciu plików cookies lub podawane są przez Państwa dobrowolnie. Możesz samodzielnie określić użycie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Dlaczego gromadzone są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są głównie w następujących celach: • Administracja Serwisu; • Zarządzanie relacjami z klientami (biuletyny, ankiety itp.), których przetwarzanie wymaga Twojej zgody; • Aby komunikować się z Tobą w sprawach, w sprawie których prosiłeś o kontakt; • Analiza rynku i synchronizacja (profilowanie na podstawie Twoich preferencji i zainteresowań, analizy podczas poruszania się po Serwisie, statystyki, raportowanie itp.); • Zarządzanie Twoimi żądaniami (skargi, prawo dostępu, sprostowanie, sprzeciw i usunięcie Danych osobowych itp.). POYNTING Antennas (Pty) Ltd może gromadzić, utrzymywać, zapisywać, kompilować, udostępniać lub ujawniać wszelkie informacje zebrane od Ciebie, z zastrzeżeniem następujących postanowień: • POYNTING Antennas (Pty) Ltd ujawni Dane Osobowe bez Twojej zgody tylko wtedy, gdy będzie to konieczne czynić to w ramach oferty w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego na nią przez prawo; • W każdym innym przypadku POYNTING Antennas (Pty) Ltd nie ujawni Twoich danych osobowych, chyba że wyrazisz na to zgodę; • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania od POYNTING Antennas (Pty) Ltd sprostowania zebranych informacji, jeśli są one niekompletne lub zawierają jakiekolwiek błędy; oraz • POYNTING Antennas (Pty) Ltd może kompilować, wykorzystywać i udostępniać wszelkie informacje, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej osoby. POYNTING Antennas (Pty) Ltd jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa do nieosobowych informacji statystycznych zebranych i opracowanych przez POYNTING Antennas (Pty) Ltd.

Czy POYNTING Antennas (Pty) Ltd ujawnia Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które o Tobie gromadzimy, są przeznaczone dla POYNTING Antennas (Pty) Ltd i należy je przekazać stronie trzeciej wybranej ze względu na jej wiedzę fachową i niezawodność oraz działającej w naszym imieniu i pod naszym kierunkiem (np. dostawcy IT i agenci w innych Państwa). POYNTING Antennas (Pty) Ltd upoważnia te strony trzecie do wykorzystywania Twoich Danych Osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych, a my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje Dane Osobowe były zawsze chronione. Te strony trzecie będą zlokalizowane w Republice Południowej Afryki lub, jeśli mają siedzibę poza Republiką Południowej Afryki, POYNTING Antennas (Pty) Ltd zapewni, że Dane osobowe będą objęte tym samym poziomem ochrony danych zgodnie z RODO i POPIA. W takim przypadku zapewnimy, że:
 • W kraju obowiązuje prawo zapewniające odpowiednią ochronę;
 • Istnieje umowa pomiędzy POYNTING Antennas (Pty) Ltd a odbiorcą Danych Osobowych, która zapewnia odpowiednią ochronę;
 • Wyrażasz zgodę na przeniesienie; Lub
 • Przeniesienie jest niezbędne w ofercie POYNTING Antennas (Pty) Ltd w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a POYNTING Antennas (Pty) Ltd.
Wreszcie, możemy również przekazać Twoje dane osobowe władzom lokalnym, jeśli jest to wymagane przez RODO lub POPIA lub w ramach dochodzenia i zgodnie z lokalnymi przepisami, a POYNTING Antennas (Pty) Ltd dołoży wszelkich starań, aby poinformować Cię o takim żądaniu lub obowiązku prawnym.

W jaki sposób POYNTING Antennas (Pty) Ltd będzie chronić informacje o Tobie?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd stara się podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w zależności od charakteru danych i zagrożeń, aby zachować bezpieczeństwo i poufność Danych osobowych, a w szczególności zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu lub przekazywane osobom nieupoważnionym. Może to obejmować praktyki takie jak przechowywanie Twoich danych osobowych na bezpiecznym serwerze chronionym zaporą sieciową, przesyłanie poufnych informacji przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL), wewnętrzne przeglądy naszych praktyk i polityk prywatności oraz wdrażanie fizycznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowany dostęp.

Jaka jest polityka dotycząca nieletnich?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd nie gromadzi świadomie ani nie przetwarza danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.

Jaka jest polityka plików cookies POYNTING Antennas (Pty) Ltd?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd wykorzystuje w Witrynie pliki cookie i zapewnia możliwość akceptacji lub odmowy dostępu plików cookie do Witryny.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

POYNTING Antennas (Pty) Ltd dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami RODO i POPIA. Co do zasady: • Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata od daty ich zebrania lub od ostatniego kontaktu lub zakończenia relacji handlowej, chyba że wyrazisz sprzeciw. Po upływie tego trzyletniego okresu możemy ponownie skontaktować się z Tobą w sprawie wyceny, aby dowiedzieć się, czy chcesz nadal otrzymywać od nas wiadomości. W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej, Twoje dane zostaną usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z RODO i POPIA; • Dane niezbędne do wykazania prawa lub umowy lub jeżeli są przechowywane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, są archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.

Jakie masz prawa w związku z Twoimi danymi osobowymi i jak się z nami skontaktować?

Jeśli wyrazisz zgodę i podasz nam swój adres e-mail, możesz otrzymywać od nas biuletyny zawierające artykuły na temat naszych produktów i/lub spraw związanych z firmą. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszych list mailingowych, kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej lub klikając link „anuluj subskrypcję” zawarty w każdym z naszych e-maili. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczania, sprzeciwu i usuwania. Możesz także w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zostaniesz poinformowany o działaniach, które należy podjąć tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nieudzielenia odpowiedzi na żądania wyraźnie bezpodstawne lub nadmierne. Jeśli Twoje dane osobowe zostaną niewłaściwie wykorzystane, możesz złożyć skargę do organu regulacyjnego ds. informacji pod adresem e-mail: [email chroniony] jeśli znajdujesz się na terenie Republiki Południowej Afryki, Krajowy Organ Ochrony Danych, jeśli znajdujesz się na terenie Unii Europejskiej, lub równoważny organ w kraju, w którym mieszkasz. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy związanych z niniejszą Polityką prywatności prosimy o kontakt z POYNTING Antennas (Pty) Ltd.

Wyjaśnienie terminów

Stosowane przez nas określenia odpowiadają definicji zawartej w art. 4 RODO (https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/).

Informacje ogólne

kontroler Za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej odpowiedzialna jest: POYNTING Antennas (Pty.) Ltd. Unit 4, N1 Industrial Park, Landmarks Ave 0157, Samrand South Africa Tel: +27 12 657 0050 [email chroniony] www.POYNTING.tech

Żądania dotyczące ochrony danych

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub realizacji przysługujących Ci praw, o których mowa poniżej, prosimy kierować e-mailem, faksem lub pocztą na adres / do naszego inspektora ochrony danych: POYNTING Antennas (Pty.) Ltd. Unit 4, N1 Industrial Park, Landmarks Ave 0157, Samrand Republika Południowej Afryki Tel: +27 12 657 0050 [email chroniony] www.POYNTING.tech

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Rodzaje przetwarzanych danych Na naszej stronie zbieramy i przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów, numery faksów, adres pocztowy), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, kliknięte linki, zainteresowanie treścią, czasy dostępu, lokalizacje dostępu), dane dotyczące treści (np. komentarze, wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy) oraz dane meta i komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, adresy IP). Kategorie osób, których dane dotyczą Osobami, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, są wszyscy odwiedzający i użytkownicy naszej strony internetowej. Cel przetwarzania Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej w celu komunikacji i informowania Cię (np. kontakt i inne zapytania, newslettery) oraz, jeśli to konieczne, w celu prowadzenia statystyk, pomiarów zasięgu i analiz (np. marketingowo-analitycznych) narzędzia), abyśmy mogli lepiej projektować i optymalizować treści i funkcje, aby technicznie zarządzać i optymalizować stronę internetową oraz eliminować luki w zabezpieczeniach. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego uprawnieni na podstawie podstawy prawnej. Poniżej będziemy wymieniać te podstawy prawne indywidualnie. W przeciwnym razie zawsze jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę (por. art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 7 RODO), jeżeli jesteśmy zobowiązani do wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych obowiązków (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO), gdy musimy wypełnić obowiązki prawne (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO) lub gdy chronimy nasze uzasadnione interesy (patrz art. 6 ( 1) 1 lit. f RODO). Odbiorca danych osobowych Czasami przekazujemy dane osobowe podmiotom przetwarzającym na zlecenie lub innym stronom trzecim (np. agencjom hostingowym itp.), z którymi współpracujemy. Jesteśmy do tego uprawnieni, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 7 RODO), jeżeli w ten sposób wypełniamy zobowiązania umowne lub przedumowne (patrz art. 6 ( 1) 1 lit. b RODO), jeżeli wypełniamy w ten sposób obowiązek prawny (por. art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO) lub jeżeli chronimy nasze prawnie uzasadnione interesy (por. art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) ) RODO). Z podmiotami przetwarzającymi umowę zawieramy tzw. umowę o przetwarzanie umowy zgodnie z art. 28 RODO, zgodnie z którym zobowiązują się również do przestrzegania zasad ochrony danych. hosting Ta strona jest hostowana na serwerach WP Engine. Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą świadczeniu następujących usług: Usługi w zakresie infrastruktury i platformy, mocy obliczeniowej, usług przestrzeni dyskowej i baz danych, usług bezpieczeństwa oraz usług konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej witryny. Podstawą prawną korzystania z usług hostingowych jest ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji oraz ekonomicznego i bezpiecznego działania naszej strony internetowej (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO). W tym celu nasz dostawca usług hostingowych przetwarza dane osobowe. Dane są przechowywane tak długo, jak istnieje ku temu cel. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że będzie to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Integracja usług i treści stron trzecich W ramach naszej witryny internetowej korzystamy z treści lub ofert usług podmiotów trzecich w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej witryny zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO) w wycena w celu integracji ich treści i usług, takich jak filmy lub czcionki (zwana dalej jednolicie „treścią”). Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy takich treści znają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do swoich przeglądarek. Do wyświetlenia tej treści niezbędny jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać wyłącznie takie treści, których poszczególni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidzialna grafika, zwana także „sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web”) do celów statystycznych lub marketingowych. Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie odwiedzin i inne szczegóły dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł. Przetwarzanie danych osobowych w krajach trzecich Jeżeli dane są przekazywane od nas do państwa trzeciego, np. dlatego, że tam zlecamy usługodawcom, mamy do tego prawo, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 7 RODO), jeśli w ten sposób wypełniamy zobowiązania umowne lub przedumowne (patrz art. 6 ust. 1 1 lit. b RODO), jeśli w ten sposób wypełniamy obowiązek prawny (patrz art. 6 ust. 1 1 lit. c RODO) lub jeżeli chronimy nasze uzasadnione interesy (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO). Kraj trzeci to każdy kraj spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazując dane do państw trzecich zapewniamy, że art. 44 i nast. RODO, istniejących gwarancji lub ustaleń UE dotyczących odpowiedniego poziomu ochrony danych w państwie trzecim oraz zawarcia ewentualnych niezbędnych umów, np. standardowych klauzul umownych. Szyfrowana transmisja Twoich danych Wszystkie dane osobowe, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej i przesyłasz do nas, będą na naszej stronie szyfrowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Ponadto zabezpieczamy naszą stronę internetową i powiązane systemy informatyczne za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Twoich danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika serwera WWW Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO, o każdym wejściu na naszą stronę internetową zbieramy następujące dane (tzw. pliki dziennika serwera WWW): – adres IP użytkownika – nazwa odwiedzanej witryny – plik, data i godzina dostęp – Ilość przesłanych danych (Wysłane Body Bytes) – Typ i wersja przeglądarki – Wywoływany adres URL / podstrona – Adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana witryna internetowa) – Klient użytkownika – System operacyjny użytkownika Dane wykorzystywane są do analizy statystycznej na potrzeby działania , bezpieczeństwo i optymalizacja serwisu. Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia przypadków oszustw/nadużyć) dane są przechowywane w ramach przepisów prawa. Jeżeli dla celów dowodowych wymagane będzie dłuższe przechowywanie, dane zostaną usunięte dopiero po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Usunięcie/ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych tutaj. Poza tym przechowujemy Twoje dane tylko wtedy, gdy wymagają tego prawne obowiązki w zakresie przechowywania (np. 6 lat zgodnie z § 257 (1) HGB i 10 lat zgodnie z § 147 (1) AO w przypadku listów handlowych i biznesowych, faktur, ofert itp.). Po zaprzestaniu realizacji danego celu lub upływie tych okresów dane zostaną zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi na podstawie art. 17, 18 RODO. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać dostęp do informacji oraz kopii przechowywanych u nas danych osobowych (patrz art. 15 RODO). Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia błędnie zapisanych danych (patrz art. 16 RODO). Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (patrz art. 18 RODO) oraz prawo do usunięcia Twoich danych (patrz art. 17 RODO). Usunięcie Twoich danych nie jest możliwe, jeżeli jesteśmy zobowiązani do dalszego przechowywania danych w celu realizacji umowy lub z uwagi na inne ustawowe obowiązki retencji. Zamiast usuwać Twoje dane, zablokujemy je. Masz również prawo żądać zwrotu przechowywanych u nas danych i przeniesienia ich do innej firmy lub zlecenia nam ich przeniesienia (patrz art. 20 RODO). Masz także prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą (patrz art. 21 RODO). Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przyszłego przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą (por. art. 7 ust. 3 RODO). Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt pod powyższym adresem w celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych. Ponadto możesz także złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (patrz art. 77 RODO).

Pliki Cookies

Ponadto, podczas korzystania z naszej witryny internetowej na Twoim komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji związanych z urządzeniem na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputerze PC, smartfonie). Służą one do poprawy przyjazności stron internetowych dla użytkownika (np. zapamiętywanie danych do logowania), do zbierania danych statystycznych o korzystaniu z serwisu oraz do analiz mających na celu ulepszenie serwisu. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Twój komputer. Możesz uniemożliwić przechowywanie wszystkich lub tylko niektórych plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki w ustawieniach bezpieczeństwa. Zapisane już pliki cookies można usunąć w przeglądarce. W takich przypadkach korzystanie z witryny może być jednak ograniczone. Na tej stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookie: – Przejściowe (tymczasowe) pliki cookie – Stałe (stałe) pliki cookie Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się. Dotyczy to w szczególności plików cookies sesyjnych. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Obydwa rodzaje plików cookie mogą pochodzić od nas (wówczas „własne pliki cookie”) lub od stron trzecich („pliki cookie stron trzecich”). Dezaktywacja / sprzeciw wobec plików cookies Zasadniczo możesz sprzeciwić się używaniu plików cookie do pomiaru oglądalności i celów reklamowych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej (https://www.aboutads.info/choices) lub europejską stronę internetową (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). Ponadto można zapobiec przechowywaniu plików cookie, konfigurując ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. Korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może jednak nie być możliwe. Opcje te dotyczą wszystkich wymienionych poniżej plików cookies, których używamy na potrzeby tej witryny.

Formularz kontaktowy

Gdy kontaktujesz się z nami e-mailem, telefonicznie, listownie/za pomocą naszego formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane (np. adres e-mail, imię i nazwisko) będą przez nas przetwarzane w celu wyceny, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, oddzwonić lub wysłać ci materiał informacyjny. Jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO. Dane użytkowników mogą być również przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub w porównywalnych bazach danych. Usuwamy wszystkie dane, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją prawne zobowiązania do przechowywania danych.

Newsletter

Na naszej stronie internetowej oferujemy newsletter, w którym co miesiąc informujemy o produktach i naszych usługach. Aby wysyłać newsletter, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych. Abonenci mogą być także informowani drogą e-mailową o okolicznościach istotnych dla usługi lub rejestracji (np. o zmianach w ofercie newslettera lub o przyczynach technicznych). Aby zapisać się do newslettera, wystarczy Twój adres e-mail (pole obowiązkowe). Opcjonalnie możesz także podać swoje imię i nazwisko, aby otrzymywać spersonalizowany newsletter. Aby sprawdzić, czy właściciel zarejestrowanego adresu e-mail rzeczywiście dokonał rejestracji, stosujemy procedurę „double opt-in”. W tym celu po przesłaniu adresu e-mail otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której musisz potwierdzić rejestrację do newslettera klikając w link. Dopiero po tym potwierdzeniu zostaną Państwo zapisani na liście dystrybucyjnej newslettera. Jako dowód rejestrujemy rejestrację do newslettera, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem i otrzymanie żądanego potwierdzenia. Zapisywany jest czas rejestracji i potwierdzenia oraz Twój adres IP. Rejestrowane są również zmiany w Twoich danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych. Dalsze dane nie są gromadzone. Wszystkie zebrane dane przetwarzane są wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Dane będą przechowywane przez okres subskrypcji naszego newslettera i usunięte po wypisaniu się z newslettera, chyba że prawne obowiązki przechowywania wymagają dłuższego przechowywania. Ponadto możemy przechowywać dane maksymalnie przez trzy lata po wypisaniu się z newslettera w celu udowodnienia, że ​​wyraziliśmy na to zgodę. Wcześniejsze usunięcie możliwe jest na żądanie, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia istnienia wcześniejszej zgody. Procedury te są również rejestrowane. Podstawą prawną przesyłania newslettera jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 7 RODO w związku z § 107 ust. 2 TKG lub na podstawie zezwolenia prawnego zgodnie z § 107 ust. 2 i 3 TKG. Podstawą prawną logowania ww. danych jest ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Rezygnacja z subskrypcji newslettera W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych i ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera. W każdym biuletynie znajdziesz odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji. Możesz także w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na tej stronie lub poinformować nas o swoim życzeniu za pośrednictwem powyższej możliwości kontaktu. Wysyłka za pomocą MailMerge365 Biuletyn jest wysyłany przez dostawcę usług mailingowych MailMerge365, platformę wysyłkową biuletynów firmy Software Company w Tallinie w Estonii – Sol Inventum (https://solinventum.com/#privacy) (twórcy MailMerge365). INFORMACJE OSOBISTE ODBIERAMY Podczas korzystania z MailMerge365 automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto, gdy przeglądasz MailMerge365, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła odsyłały Cię do Witryn, a także informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z MailMerge365. Te automatycznie zbierane informacje nazywamy „Informacjami o urządzeniu”. Gromadzimy Informacje o urządzeniu przy użyciu następujących technologii:
 • „Pliki cookie” to pliki danych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i jak je wyłączyć, odwiedź https://www.allaboutcookies.org.
 • „Pliki dziennika” śledzą działania zachodzące w Witrynach i gromadzą dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe oraz znaczniki daty/godziny.
 • „Sygnały nawigacyjne”, „tagi” i „piksele” to pliki elektroniczne służące do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryn.
Tworząc konto w MailMerge365 (używając konta Microsoft Office365 do uwierzytelnienia) zbieramy od Ciebie pewne informacje, w tym Twoje imię i nazwisko, organizację, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu. Informacje te nazywamy „Informacjami o koncie”. Kiedy tworzysz i/lub wysyłasz kampanie za pomocą MailMerge365, przechowujemy informacje o kampanii (dane z arkusza kalkulacyjnego), treść Twojej wiadomości e-mail (w tym wszelkie załączniki) oraz informacje o zachowaniach odbiorców (otwieranie, klikanie linków, rezygnacja z subskrypcji) przez kwotę czas przydzielony na Twoją subskrypcję. Informacje te nazywamy „Informacjami o kampanii”. Kiedy w niniejszej Polityce prywatności mówimy o „Danych osobowych”, mamy na myśli łącznie Informacje o urządzeniu, Informacje o koncie i Informacje o kampanii. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY SWOJE OSOBISTE INFORMACJE? Używamy zebranych przez nas Informacji o koncie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia i komunikować się z Tobą. Jeśli jest to zgodne z preferencjami, które nam udostępniłeś, dostarczamy Ci informacje lub reklamy dotyczące naszych produktów lub usług. Korzystamy z zebranych informacji o koncie i kampanii, aby pomóc w świadczeniu usługi polegającej na wysyłaniu wiadomości e-mail w Twoim imieniu i udostępnianiu funkcji raportowania w naszym produkcie. Wykorzystujemy gromadzone przez nas Informacje o urządzeniu, aby pomóc nam wykrywać potencjalne ryzyko i oszustwa (w szczególności adres IP użytkownika), a także, ogólniej, aby ulepszać i optymalizować nasze Strony internetowe (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu, w jaki nasi klienci przeglądają i wchodzą w interakcję z w Witrynach, w celu reklamowania (w tym retargetingu) oraz oceny powodzenia naszych kampanii marketingowych i reklamowych). UDOSTĘPNIANIE SWOICH OSOBISTYCH INFORMACJI Udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam w korzystaniu z Twoich Danych Osobowych, jak opisano powyżej. Wreszcie możemy również udostępnić Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisamicabzgodnie z przepisami prawa i regulacjami, aby odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inną zgodną z prawem prośbę o udzielenie informacji, którą otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa. REKLAMA BEHAVIORALNA Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczania ukierunkowanych reklam lub komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania reklamy ukierunkowanej, można odwiedzić stronę edukacyjną Network Advertising Initiative („NAI”) pod adresem https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work. Możesz zrezygnować z reklam ukierunkowanych poprzez: Ponadto możesz zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: https://optout.aboutads.info/. NIE ŚLEDZIĆ Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia danych i korzystania z Witryny, gdy widzimy sygnał Do Not Track z przeglądarki. TWOJE PRAWA Jeżeli jesteś mieszkańcem Europy, masz prawo uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych i poprosić o ich poprawienie, aktualizację lub usunięcie. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem Europy, zauważamy, że przetwarzamy Twoje dane w ramach wyceny w celu realizacji umów, które możemy z Tobą zawrzeć (na przykład, jeśli składasz ofertę za pośrednictwem Witryn) lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Dodatkowo pamiętaj, że Twoje dane będą przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. PRZECHOWYWANIE DANYCH Gdy złożysz ofertę za pośrednictwem Witryn, zachowamy informacje o Twojej ofercie w naszej dokumentacji, chyba że poprosisz nas o usunięcie tych informacji. Podczas korzystania z naszej usługi przechowujemy dane kampanii (w tym między innymi adresy e-mail, treść wiadomości e-mail, dane śledzenia otwarć i kliknięć, liczbę rezygnacji z subskrypcji itp.) przez czas usunięcia konta. Kiedy usuniesz swoje konto, wszelkie spersonalizowane dane lub dane kampanii powiązane z Twoim kontem zostaną usunięte. ZMIANY Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności w wycenie, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. KONTAKT Aby uzyskać więcej informacji o naszych praktykach dotyczących prywatności, jeśli masz pytania lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem [email chroniony] lub pocztą, korzystając z danych podanych tutaj.

Narzędzia do śledzenia

Menedżer Tag Google Google Tag Manager to system zarządzania tagami, który pozwala nam szybko i łatwo aktualizować tagi i fragmenty kodu w naszej witrynie. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom zarządzać tagami witryny z jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną niezawierającą plików cookies i nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli zostanie wyłączona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie wyłączona dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Menedżera tagów Google. Tagi to małe elementy kodu na naszej stronie internetowej, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań odwiedzających, pomiaru wpływu reklam online i kanałów społecznościowych, wykorzystania remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji naszej witryny internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, do przeglądarki użytkownika przesyłana jest aktualna konfiguracja tagu. Zawiera instrukcje, które tagi powinny zostać wywołane. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google znajdziesz tutaj: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de&topic=2574304&ctx=topic&visit_id=0-636625104013641252-4131606024&rd=2. Z polityką prywatności Google możesz zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de or https://policies.google.com/privacy?hl=de. Więcej informacji na temat polityki prywatności i warunków korzystania Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/?hl=de. Analityka LinkedIn Na naszej stronie internetowej korzystamy z „LinkedIn Analytics”, usługi świadczonej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (zwanej dalej: „LinkedIn”). LinkedIn Analytics przechowuje i przetwarza informacje o Twoim zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. LinkedIn Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które zapisywane są lokalnie w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę Twojego korzystania z naszej witryny. W tym celu w tej witrynie osadzony jest tag LinkedIn Insight, który nawiązuje połączenie z serwerem LinkedIn, o ile odwiedzasz tę witrynę i jednocześnie jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn. Korzystamy z LinkedIn Analytics w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i ciągłego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, a także doświadczenia użytkownika. Analizując statystycznie zachowania użytkowników, możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Jest to również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę zewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny internetowej może nie być możliwe. Możesz także uniemożliwić LinkedIn gromadzenie wyżej wymienionych informacji, ustawiając plik cookie rezygnacji na jednej z następujących powiązanych stron internetowych: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Jeśli jesteś zalogowany na LinkedIn, możesz w każdej chwili zrezygnować z gromadzenia tych informacji, klikając ten link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. LinkedIn posiada certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. Dalsze informacje od zewnętrznego dostawcy na temat ochrony danych można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Czcionki Google

Ta strona korzysta z bibliotek skryptów i bibliotek czcionek z czcionkami dostawcy Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google Fonts”, https://www.google.com/webfonts/) w celu wyświetlenia zawartości strony internetowej w atrakcyjny graficznie sposób. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach niniejszego wniosku jest ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji oraz ekonomicznego i bezpiecznego funkcjonowania naszej strony internetowej (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO). W ramach tej aplikacji przeglądarka użytkownika odwiedzającego naszą witrynę automatycznie łączy się z serwerem Google, który zazwyczaj znajduje się w USA. Firma Google posiada certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności i tym samym zobowiązała się do przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Czcionki Google są następnie przenoszone do pamięci (cache) przeglądarki w cytacie, aby móc je wykorzystać do wyświetlenia. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub nie obsługuje dostępu, tekst na naszej stronie będzie wyświetlany standardową czcionką. Ponadto podczas uzyskiwania dostępu do serwera Google gromadzone i przechowywane są następujące dane: nazwa używanej przeglądarki, wersja przeglądarki, strona internetowa, z której zainicjowano żądanie, system operacyjny użytkownika, rozdzielczość ekranu użytkownika, adres IP użytkownika, ustawienia językowe przeglądarki lub systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik. Dane te, przesyłane do Google w związku z żądaniem strony, są wysyłane do domen specyficznych dla zasobów, takich jak czcionki.googleapis.com lub czcionki.gstatic.com. Na Twoich urządzeniach nie są zapisywane żadne pliki cookies. Dane przechowywane przez Google nie są kojarzone z danymi, które mogą być zbierane lub wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z innych usług Google, takich jak Gmail. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane z serwerów Google (np. instalując dodatki takie jak NoScript (www.noscript.net) lub Ghostery dla przeglądarki Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ghostery/). Tutaj możesz także ustawić preferencje reklamowe dla aplikacji Google: https://adssettings.google.com/authenticated. Więcej informacji o bibliotece czcionek Google znajdziesz tutaj: https://fonts.google.com/about or https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy. Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/de-DE/privacy/ or https://policies.google.com/privacy/update?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z map Google Maps dostawcy Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 (1) 1 (b) RODO, ponieważ dane są niezbędne do wyświetlenia żądanego przez użytkownika materiału mapowego oraz do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Podczas korzystania z Google Maps Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających, w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne. Dane te są zazwyczaj przetwarzane na serwerach Google w USA. Przy tym przetwarzaniu nasza współpraca z Google opiera się na umowie o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO. Można to znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/. Przekazywanie danych można zazwyczaj uniemożliwić w ustawieniach Twojego urządzenia lub przeglądarki. Google posiada certyfikat w ramach umowy o Tarczy Prywatności i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Tutaj możesz dostosować swoje preferencje reklamowe dotyczące usług Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

YouTube

Na tej stronie znajdują się filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia lub YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach niniejszego wniosku jest ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej strony internetowej (patrz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO). Kiedy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube informuje, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może osobiście przypisać Ci Twoje zachowanie podczas surfowania. Możesz temu zapobiec, wylogowując się najpierw ze swojego konta YouTube. Po uruchomieniu filmu w serwisie YouTube YouTube wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników. Jeśli wyłączyłeś pliki cookie dla programu Google Ad, nie musisz się martwić o te pliki cookie podczas oglądania filmów na YouTube. YouTube przechowuje również nieosobowe informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Masz również możliwość ustawienia pliku cookie rezygnacji: https://adssettings.google.com/authenticated. Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć w Polityce prywatności pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki do kanałów mediów społecznościowych. Z tego punktu widzenia należy czytać poniższe komentarze na temat serwisów społecznościowych. Łączenie z Facebookiem Prowadzimy stronę firmową (fanpage) w serwisie Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, w celu umożliwienia komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz informowania ich o naszych usługach. Z naszej strony internetowej można poprzez przekierowanie przejść na naszą stronę na Facebooku. Niniejszym wyjaśniamy jednak, że na naszej stronie internetowej nie używamy wtyczki społecznościowej Facebooka. W związku z tym podczas odwiedzania naszej witryny internetowej żadne dane użytkownika nie są przesyłane na serwery Facebooka. Dopiero gdy użytkownik znajdzie się na stronach Facebooka za pomocą linku, dane zostaną przesłane na jego serwery. Podczas odwiedzania naszej witryny na Facebooku obowiązują zasady i warunki oraz wytyczne dotyczące przetwarzania danych Facebooka. O ile w naszej polityce prywatności nie określono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w ramach Facebooka, np. piszą artykuły na naszej stronie na Facebooku lub wysyłają nam tam wiadomości. Facebook posiada certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Więcej informacji na temat ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ Link do Twittera W ramach naszej oferty internetowej można zintegrować funkcje i zawartość usługi Twitter oferowanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski umożliwiające użytkownikom wyrażenie swoich preferencji dotyczących treści, poinformowanie autorów treści lub subskrybowanie naszych artykułów. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Twitter, Twitter może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do profili użytkowników znajdujących się na tej platformie. Twitter posiada certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, Rezygnacja: https://twitter.com/personalization . Link do Youtube W ramach naszej oferty internetowej można zintegrować funkcje i treści serwisu YouTube oferowanego przez Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Może to obejmować treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski umożliwiające użytkownikom wyrażanie swoich ulubionych treści, autorów treści lub subskrybowanie naszych wpisów. Jeśli użytkownicy są członkami platformy YouTube, YouTube może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji profilom użytkowników. Polityka prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
POYNTING DEKRA Pieczęć ISO 9001
Nasza firma
Przetłumacz witrynę
© POYNTING 1997 - 2024 | Zaprojektowane i opracowane przez POYNTING Antennas (Pty) Ltd
Porównaj produkty